നായ്ക്കള്‍ തമ്മിലുള്ള വഴക്ക്എങ്ങിനെ ഒഴിവാക്കാം.Saajan Saji Cyriac.9961310970


**Contact Me**
Mobile: (+91) 9961310970
Email: saajansajicyriac@gmail.com
Site: http://www.saajansajicyriac.com/contact.php

Official Website: http://www.saajansajicyriac.com

**Find Me On**
Facebook: https://www.fb.com/saajansajicyriac
Instagram: https://www.instagram.com/saajansajicyriac
YouTube: http://bit.ly/2LZiv8t

Location on Google Maps: https://goo.gl/maps/jD5joqAAp2M2
saajan saji cyriac is a proven talented dog trainer in malayalam film industry . His noticeable works are mega star mammoty ’s movie MADHURA RAJA and august cinema’s movie KALY. His true passion in dog training has moulded famous dogs Ten , iP ,Naas ,Saan, Naas [ belgian malinois breed] Race, Flash [ german shepherd ] , Meclin,Aim [ doberman ] , Fame [ golden retriever ] , Hatchi [ boarder colie ] Bruno [ akitha ] , Jimmi [ Labrador ] . Saajan ’s flying dog ten has acted in one short film kathirippu acting of that dog was highly appreciated and sensational . Morethan that saajan saji cyriac is an actor in film industry .He has starred an attractive roles in movies such as MADHURA RAJA and KALY . Saajan is the founder of saajan K9 dog training centre .This is a well established dog training centre in kerala .The saajan dog training centre undertake all kinds dog for training .It personalize with teaching the specialised skills for all type of dogs . There are variety of established methods for dog training .The common characteristics of successful methods are knowing the dog’s attributes and personality , accurate timing of reinforcement or punishment and consistent communication .In dog training centre Ac / non ac rooms are available for dogs .Apart from that the attraction of this dog training centre are spacious play ground , hygienic swimming pool and good atmosphere since the training centre stays in one of the most beautiful greenish calm and quite place at pala, kottayam kerala.. More than this Saajan is teaching trainers training course and conducting dog training demos and also giving special awareness classes for children about dog handling.

Yes, My Dogs Do Bark On Occasion OR How To Use Technology To Deal With An Annoying Neighbor

This article describes the trials and tribulations I went through with my new, annoying, next-door neighbor. It explains how I used a common-sense approach and technology to outwit her.

5 Easy Steps to Remove Skunk Smell From Dog

Has your dog run into a skunk? The odor form a skunk is a very unpleasant one and you might be panicking but you can get the foul smell off of your dog. Here’s a few tricks to get skunk smell off your dog.

Read Along to Know More About Immunizing Your Dog

We all want to keep pets, but are we ready to give all it takes to take care of these pets. Keeping a pet has become more of a style statement these days. I am not against the idea of keeping pets, all I want to say is before you keep an animal as a pet equip yourself with all the knowledge required to take good care of the pet.

Choosing the Best Dog Food by Comparing Products and Manufacturers

One of the first things to do when choosing the best dog food is check the companies website. Are they environmentally friendly? Are they as concerned about your dog’s nutrition as you are? Do they go into detail offering why and how they produce the best dog food? These are the types of questions you should ask yourself if you are looking to upgrade.

Fido and Your Insurance Company

Being a responsible pet owner is important for the safety and welfare of the public, as well as your own peace of mind and financial liability. Making sure your insurance is proper and in order will help to avoid terrible consequences in case Fido decides to take a bite out of a friend, or a foe.

You May Also Like